Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

«Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» τα ποσά για το έργο ανά έτος από το 2019 - 2021

«Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» τα ποσά για το έργο ανά έτος 2019 - 2021
Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Ρόδου που αναρτήθηκε στο diavgeia.gov.gr στις (14/02/2019), εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους 40.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δήμου Ρόδου, για το έργο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» για το έτος 2019 το ποσό των 40.000,00 € για το έτος 2020 το ποσό των 232.700,00 € και για το 2021 το ποσό των 54.300,00 €.

« Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη δέσμευση πίστωσης ύψους σαράντα χιλιάδες ευρώ 40.000,00 € σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δήμου Ρόδου, Κ.Α.Ε. 64-7341.0008 οικ. έτος 2019 για την Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου για το έτος 2019 το ποσό των 40.000,00 € για το έτος 2020 το ποσό των 232.700,00 € και για το 2021 το ποσό των 54.300,00 € »

Ως γνωστόν ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου και η επιλέξιµη δηµόσια δαπάνη ανέρχονται σε 327.000 ευρώ. Το έργο έχει ενταχθεί στον Άξονα προτεραιότητας “Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων” του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Νότιο Αιγαίο” και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Στις (12/11/2018) το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου είχε αποφασίσει ομόφωνα την έγκριση αποδοχής της πράξης «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου». Ως ημερομηνία έναρξης της πράξης είχε οριστεί η 02/09/2019 (ημερομηνία πιθανής συμβασιοποίησης του κύριου υποέργου) και ημερομηνία λήξης η 30/06/2021.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 18 Φεβρουαρίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1379 φορές