Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου «Κατασκευή Δ./Υδρ. Από Γεωτρήσεις Σε Νέα Μεταλλική Δεξαμενή Τ.Κ. Ψίνθου»

Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ./ΥΔΡ. ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΨΙΝΘΟΥ»
Σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. στις (14/12/2018) αποφασίστηκε η έγκριση της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ./ΥΔΡ. ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΨΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού ποσού 350.000,00€ πλέον 84.000,00€ Φ.Π.Α (σύνολο δαπάνης 434.000,00€).

«Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ,

Εγκρίνει τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Δ./ΥΔΡ. ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΝΕΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ Τ.Κ. ΨΙΝΘΟΥ», προϋπολογισμού ποσού 350.000,00€ πλέον 84.000,00€ Φ.Π.Α (σύνολο δαπάνης 434.000,00€), και καθορίζει ως τρόπο δημοπράτησης την ανοικτή διαδικασία κάτω των ορίων, με ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, με το σύστημα δημοπράτησης: Προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

Η μελέτη θα υλοποιηθεί σε βάρος του Κωδικού Εξόδων 15.91.08.90.95 του Προϋπολογισμού 2018 της Επιχείρησης, με αύξηση προϋπολογισμού του έργου σε 350.000,00 €, πίστωση και ίδιοι πόροι 2018 παραμένουν 200.000,00 € και πίστωση 2019 σε 150.000,00 €. (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ)
»

Πηγή: diavgeia.gov.gr

↪ Αναρτήθηκε: 20 Δεκεμβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1005 φορές