Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου - Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου»

Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου - Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου»
Την Δευτέρα (12/11/2018) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο Ρόδου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου με θέμα στην ημερήσια διάταξη: Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» με κωδικό ΟΠΣ 5029286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020»., αρ.πρωτ.2/68091/2018.

Η συνεδρίαση του σώματος ξεκίνησε αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα πέντε (35). Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την αρ.πρωτ.2/68091/2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού και Οργάνωσης :

« Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 3912/19-12-2017 πρόσκλησης της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την υπ’ αρ. 369/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την υποβολή της με αρ. πρωτ. 2/30307/ 18-052018 πρότασης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με τη με αρ. πρωτ. 3700/31-10-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ:ΨΥΝΜ7ΛΞ-2Α5) εντάχθηκε η πράξη «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου» με κωδικό ΟΠΣ 5029286 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

Η πράξη, προϋπολογισμού 327.000,00 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 02-09-2019 (ημερομηνία πιθανής συμβασιοποίησης του κύριου υποέργου) και ημερομηνία λήξης η 30/06/2021.

Η παρούσα πράξη αφορά στην ανάδειξη και διατήρηση του φυσικού τοπίου, της χλωρίδας και της πανίδας της ρεματιάς Ψίνθου, με διαμορφώσεις ήπιας μορφής, με την ελάχιστη δυνατή παρέμβαση στον ήδη διαμορφωμένο βιότοπο της ρεματιάς. Ουσιαστικές παρεμβάσεις θα γίνουν στην περιοχή βόρεια της πηγής «Φασούλι» και στην τεχνητή λίμνη στο φράγμα και συγκεκριμένα σε τέσσερα τμήματα:

α. Στο διάδρομο περιπάτου που ξεκινά από το ύψος του Δημοτικού Σχολείου, διατρέχει την ρεματιά και καταλήγει στην πλατεία των πηγών «Φασούλι», με νέα πλακόστρωση, διαπλάτυνση, δημιουργία καθιστικών.

β. Στην πλατεία της πηγής «Φασούλι», με δημιουργία ξύλινης πέργκολας με καθιστικά και ανακατασκευή του διαδρόμου(ράμπας) από την πλατεία στην επαρχιακή οδό.

γ. Στο χώρο του νερόμυλου, με πλακόστρωση, δημιουργία καθιστικών και διαμόρφωση που προβλέπεται με γνώμονα τυχόν μελλοντικές παρεμβάσεις για την αναστήλωση του νερόμυλου και την ένταξή του στη διαμόρφωση και ανάδειξη της ρεματιάς.

δ. Στη γέφυρα ενοποίησης που ενώνει τον χώρο δυτικά του φράγματος (κτίριο έκθεσης ψαριού «γκιζάνι») με τον χώρο ανατολικά του φράγματος (χώρος υπό διαμόρφωση μπροστά από τον νερόμυλο), με κατασκευή μεταλλικής γέφυρας.
»

Με βάση τα παραπάνω έγινε εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει αποδοχή της με αρ. πρωτ. 3700/31-10-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου», την υλοποίηση της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και το χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων και την αποδοχή της χρηματοδότησης της πράξης «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου», ποσού 327.000,00€,

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του σώματος, αποφάσισε ομόφωνα :

« 1. Την έγκριση αποδοχής της με αρ. πρωτ. 3700/31-10-2018 απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου», με κωδικό ΟΠΣ 5029286 στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020».

2. Την έγκριση υλοποίησης της πράξης σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης και το χρονικό προγραμματισμό αυτής, καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση των υποχρεώσεων που παρατίθενται στο συνημμένο παράρτημα Ι «Υποχρεώσεις δικαιούχων» της απόφασης ένταξης.

3. Την έγκριση αποδοχής της χρηματοδότησης της πράξης «Ανάδειξη Ρεματιάς Ψίνθου», ποσού 327.000,00€, σύμφωνα με τους όρους και το χρονικό σχέδιο, όπως αποτυπώνονται στην απόφαση ένταξης και στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.
»

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 16 Νοεμβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1201 φορές