Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψίνθου

Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Ψίνθου
Με απόφαση του προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου, ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας ανά σχολική μονάδα ή συγκρότημα σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου.

Για το Δημοτικό Σχολείο - Νηπιαγωγείο Ψίνθου η απόφαση έχει ως εξής :

« Ο πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου αποφασίζει :

Α) Την τροποποίηση της με αριθ. 50/1-11-2016 (ΑΔΑ 722Β46ΓΝ6Φ-4ΤΟ) Απόφασης Προέδρου του ΝΠΔΔ και των μεταγενέστερων αυτής, σχετικά με τον ορισμό μελών των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας ανά σχολική μονάδα ή συγκρότημα σχολείων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ρόδου όπως απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες :

Τακτικά και αναπληρωματικά μέλη - Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ψίνθου

Β) Τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας, διαπιστώνουν τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην λειτουργία των σχολείων και διατυπώνουν σχετικές προτάσεις στην οικεία 'Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου' για την καλύτερη στήριξη της λειτουργίας τους.
Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο Συμβούλιο διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στην διάθεση του για την αντιμετώπιση άμεσων λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων ή συγκροτημάτων σχολείων .

Γ) Ο Διευθυντής της Σχολικής μονάδας ή ένας εκ των Διευθυντών σε περίπτωση συγκροτημάτων, ο εκπρόσωπος του Συλλόγου διδασκόντων και ο εκπρόσωπος του ΝΠΔΔ με τους αναπληρωτές τους που συμμετέχουν στα εν λόγω Συμβούλια, αποτελούν τις τριμελής Επιτροπές Παραλαβής των προμηθευόμενων υλικών ή εκτελεσθέντων εργασιών για λογαριασμό των σχολικών μονάδων.

Δ) Τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας, αποτελούν και τις Επιτροπές Ελέγχου Λειτουργίας των σχολικών κυλικείων στις σχολικές μονάδες Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 62/16-10-2014 Απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ και σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 27 της ΚΥΑ 64321/Δ4/16.5.2008.
»

Στο πλήρες κείμενο της απόφασης αναγράφονται τα ονόματα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας των υπόλοιπων σχολικών μονάδων και συγκροτημάτων σχολείων του νησιού. Μπορείτε να διαβάσατε την απόφαση εδώ.

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 15 Οκτωβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1120 φορές