Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ξεκινά η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση στη Ρόδο

Ξεκινά η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση στη Ρόδο
Ξεκινά η λειτουργία Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) - Νέα Φάση στην Ρόδο, σύμφωνα με ανακοίνωση του τμήματος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου.

Η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης & Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.) του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) είχαν απευθύνει κάλεσμα στους Δήμους της επικράτειας για υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή τους στη Πράξη «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212, του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ», προκειμένου να υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, μέσω των «Κέντρων Διά Βίου Μάθησης» (Κ.Δ.Β.Μ.), που οι Δήμοι ιδρύουν σύμφωνα με το Ν.3879/2010.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς : « Το νέο πλαίσιο της Διά Βίου Μάθησης δεν συνδέεται μόνο με την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και την προοπτική απασχόλησης. Αφορά στο κοινωνικό σύνολο, στον πυρήνα της δημοκρατίας, στη διαμόρφωση ενεργών και ενημερωμένων πολιτών με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση. Υπό αυτό το πρίσμα η νέα φάση υλοποίησης των Κ.Δ.Β.Μ. σε πλήρη εξέλιξη, μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού Συστήματος Πιστοποίησης της Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, θα παρέχει επιπρόσθετα σε σχέση με την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, τη δυνατότητα στους απόφοιτους που επιθυμούν, και για επιλεγμένες Θεματικές Ενότητες, να αποκτούν βεβαίωση δεξιότητας, διασφαλίζοντας τη συνεκτικότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και την ανταπόκρισή τους σε πρότυπα.

Η συμμετοχή των πολιτών – δημοτών στα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων έχει ως κύριους στόχους:

Τη δημιουργία θετικής στάσης ως προς τη μάθηση και την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης κάθε πολίτη στην εκπαίδευση,
Την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής στις γνωστικές απαιτήσεις ενός συνεχώς εξελισσόμενου κοινωνικο-οικονομικού χώρου δράσης των ενηλίκων πολιτών,
Τη σύνδεση ή επανασύνδεση των ενηλίκων πολιτών με την εκπαιδευτική διαδικασία,
Την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας, καθώς και διατήρησης της θέσης εργασίας ή της επαγγελματικής εξέλιξης,
Τη συμμετοχή στην «κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας» και την πρόσβαση στις νέες εργασιακές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες,
Την αναβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης, εργασίας και κοινωνικής κατάστασης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων του πληθυσμού,
Την ανάπτυξη της ενεργού ιδιότητας του πολίτη,
Τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο πεδίο του πολιτισμού,
Την ενίσχυση της ισότητας των δύο φύλων,
Τη διασφάλιση κοινωνικής συμφωνίας, δημόσιου και κοινωνικού ελέγχου,
Την ποιότητα στην παρακολούθηση-αξιολόγηση της διαδικασίας εκπαίδευσης και πιστοποίησης.
»

Παρακάτω η ανακοίνωση του Αντιδημάρχου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ρόδου κ. Ιωάννη Κορωναίου για το θέμα :

« Υπεγράφη τη Δευτέρα 10-9-2018 από το Δήμαρχο Ρόδου κ. Φώτη Χατζηδιάκο, η Προγραμματική Σύμβαση για την Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)-Νέα Φάση» με κωδικό ΟΠΣ 5002212 του Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ».

Συμβαλλόμενα μέρη εκτός από το Δήμο Ρόδου, είναι η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς & Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, και το «Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης είναι η οργάνωση προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, μέσω των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) του Δήμου Ρόδου, προγράμματα τα οποία θα υλοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τα εν λόγω προγράμματα απευθύνονται σε ενήλικες ανέργους και εργαζόμενους συμπολίτες μας, ανεξάρτητα από φύλο, μορφωτικό επίπεδο, χώρα καταγωγής, θρησκεία, τόπο διαμονής νέους, φοιτητές κ.λπ., με μόνη προϋπόθεση το ενδιαφέρον τους για γνώση και ενεργό συμμετοχή. Οι εκπαιδευτικές υπηρεσίες θα παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης. Κεντρικό στόχο αποτελεί η καλλιέργεια και ανάπτυξη των βασικών ικανοτήτων διά βίου μάθησης (π.χ. επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, μαθητική ικανότητα, ψηφιακή ικανότητα, κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες, επιχειρηματικότητα κ.λπ.).

Οι ενδιαφερόμενοι, θα ενημερωθούν για το περιεχόμενο των προγραμμάτων με την έκδοση σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
»

Πηγή: Δήμος Ρόδου, Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς

↪ Αναρτήθηκε: 21 Σεπτεμβρίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1176 φορές