Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

ΠΝΑΙ: Πρόσκληση για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 - 2020, έργων εγγείων βελτιώσεων, για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού

ΠΝΑΙ: Πρόσκληση για ένταξη στο ΠΑΑ 2014 - 2020, έργων εγγείων βελτιώσεων, για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού
Πρόσκληση για ένταξη στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, έργων εγγείων βελτιώσεων, για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού, απευθύνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Στόχος της πρόσκλησης είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, μέσω της κάλυψης των υδατικών αναγκών.

« Με στόχο την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, μέσω υποδομών εγγείων βελτιώσεων που θα αυξήσουν την ανταποδοτικότητα της χρήσης του νερού και θα εμπλουτίσουν τα υπόγεια ύδατα, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, απευθύνει πρόσκληση με τίτλο «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων», για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη έργων, με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.710.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου
Δήμους Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης ορίζεται η 03.09.2018 και λήξης η 30.11.2018.

Στην Ελλάδα, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η γεωργία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους είναι η έντονη εποχική ανισοκατανομή μεταξύ της διαθεσιμότητας του νερού και της ζήτησής του για αρδευτική χρήση. Οι βροχοπτώσεις και τα φαινόμενα απορροής λαμβάνουν χώρα κυρίως την περίοδο του χειμώνα με αποτέλεσμα, κατά την περίοδο αυτή, τεράστιες ποσότητες ύδατος να χάνονται στην θάλασσα. Αντίθετα το καλοκαίρι χαρακτηρίζεται από έντονη ανομβρία ενώ η ζήτηση για αρδευτικό νερό είναι μέγιστη αφού οι υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών είναι μεγάλες . Τα παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη που υπάρχει για καλύτερη διαχείριση και αποδοτικότερη χρήση του νερού στη γεωργία.

Ο κύριος στόχος του μέτρου αυτού είναι η επίτευξη μιας ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του περιβάλλοντος και της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας, αφού οι εγγειοβελτιωτικές υποδομές αφορούν έργα τα οποία υλοποιούνται στη βάση κανονιστικών περιορισμών (κυρίως για περιβαλλοντικούς λόγους) για την εξασφάλιση αρδευτικού νερού για την ενίσχυση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας.

Τα έργα που υποστηρίζονται από την παρούσα δράση αφορούν σε μέτρα διαχείρισης της ζήτησης του νερού στη γεωργία . Πρώτης προτεραιότητας είναι τα έργα που στοχεύουν στη μείωση απωλειών και στην εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας με αντικατάσταση υπαρχόντων πεπαλαιωμένων δικτύων άρδευσης. Τα έργα αυτά συμβάλλουν άμεσα στην αύξηση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού στη γεωργία. Επιπλέον, δίνεται προτεραιότητα και σε έργα που χρησιμοποιούν εναλλακτικές πηγές νερού (ανακυκλωμένα ύδατα).

Στο πλαίσιο αυτό το παρόν υπομέτρο, στηρίζει την υλοποίηση τεχνικών έργων και των αντίστοιχων συνοδευτικών μελετών τους όπως: • Εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων δικτύων άρδευσης, καθώς και των σχετικών υποστηρικτικών τους υποδομών

Ανακαίνιση και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
Χρήση ανακυκλωμένων υδάτων

Στο ίδιο πλαίσιο, και οι τεχνητοί εμπλουτισμοί, ως έργα αποκατάστασης της ποσότητας και της ποιότητας των υπόγειων υδάτων, συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων υφαλμύρυνσης και στην αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων εξασφαλίζοντας παράλληλα νερό για τη γεωργία. Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνει επιπλέον μελέτες και αντίστοιχες κατασκευές έργων:

Ταμίευσης νερού και συνοδών αρδευτικών δικτύων
Τεχνητού εμπλουτισμού υπόγειων υδάτων σε ανακαίνιση δικτύου από γεωτρήσεις

Οι επιλεγείσες προτάσεις θα να ενταχθούν και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 4 – «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρου 4.3 –«Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», Δράση: 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του ΠΑΑ 2014-2020.
»

Πηγή: ΠΝΑΙ

↪ Αναρτήθηκε: 14 Αυγούστου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1119 φορές