Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Δήμος Ρόδου: Σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων

Δήμος Ρόδου: Σχετικά με τον καθαρισμό οικοπέδων
Τους προέδρους των Δημοτικών - Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού και τα τμήματα συντηρήσεων και καθημερινότητας Ιαλυσού, Ατταβύρου, Καμείρου, Πεταλούδων, Αφάντου, Καλλιθέας, Αρχαγγέλου, Λίνδου, και Νότιας Ρόδου ενημερώνει με έγγραφο του ο Δήμος Ρόδου, σχετικά με τα ισχύοντα για τον καθαρισμό οικοπέδων.

« Σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας, στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ανήκει η μέριμνα για τη λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινοχρήστων χώρων από εκδήλωση πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό μεριμνά για την τήρηση των υποχρεώσεων από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές, προς καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων και αυτοτελών οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, προβαίνει υποχρεωτικά στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών και βεβαιώνει εις βάρος τους την ισόποση σχετική δαπάνη του Δήμου. Επιπρόσθετα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία επιβάλλει μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού κώδικα.

Τις ίδιες αρμοδιότητες έχουν και τα Γραφεία Καθαριότητας των Τμημάτων Συντήρησης και Καθημερινότητας των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών. Προς το σκοπό αυτό είχαμε αποστείλει στα Τμήματα το υπ. αρ. πρωτ. 2/26757/04.05.2018 έγγραφό μας με το οποίο ενημερώναμε τους υπεύθυνους των γραφείων να προβούν στον εντοπισμό τέτοιων ακαθάριστων οικοπέδων από ξερά χόρτα ή άλλα εκρήξιμα υλικά και να ενημερώσουν τους ιδιοκτήτες ως προς τη συμμόρφωση τους με την Πυροσβεστική Διάταξη.

Συνοπτικά, αφού εντοπισθεί το ακίνητο το οποίο χρήζει καθαρισμού, πρέπει να εντοπίσουμε τον ιδιοκτήτη ή τους ιδιοκτήτες του. Μετά του αποστέλλουμε έγγραφο με αποδεικτικό επίδοσης σχετικό με τη συμμόρφωσή τους στη Πυροσβεστική Διάταξη, στο Ν. 3852/2010 και στο Κανονισμό Καθαριότητας. Στο έγγραφο γίνεται αναφορά της παράβασης και η υποχρέωση του να προβεί στο καθαρισμό εντός 15 ημερών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας σε περίπτωση αδιαφορίας του ιδιοκτήτη, ο Δήμος εκτελεί το πιο άνω έργο, επιβάλλει πρόστιμο 0,50ε/m2 και βεβαιώνει ισόποση σχετική δαπάνη για την εκτέλεση του έργου. Ακολούθως η Πυροσβεστική Υπηρεσία μπορεί να προβεί σε μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα. Για όλες αυτές τις ενέργειες κρατείται για κάθε οικόπεδο αρχείο (έγγραφα, φωτογραφικό υλικό πριν και μετά και οτιδήποτε σχετικό κλπ).
»

« ΘΕΜΑ: Συμμόρφωση με την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012, το Ν. 3852/2010 άρθρο 94 παρ. 1 και τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Ρόδου.

Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των γραφείων Καθαριότητας των Τμημάτων Συντηρήσεως και Καθημερινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ρόδου, ενόψει της θερινής περιόδου και προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, όπως αφού εντοπίσουν ακαθάριστα οικόπεδα από ξερά χόρτα ή άλλα εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται σε οικόπεδα εντός οικισμών ή και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όριά τους, να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες τους έτσι ώστε να προβούν στην αποψίλωση των ξερών χόρτων και στην απομάκρυνση τους, εφαρμόζοντας την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 και το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτωση 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010)Παρακαλούνται οι υπεύθυνοι των γραφείων Καθαριότητας των Τμημάτων Συντηρήσεως και Καθημερινότητας των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Ρόδου, ενόψει της θερινής περιόδου και προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς, όπως αφού εντοπίσουν ακαθάριστα οικόπεδα από ξερά χόρτα ή άλλα εκρήξιμα υλικά που βρίσκονται σε οικόπεδα εντός οικισμών ή και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όριά τους, να ειδοποιήσουν τους ιδιοκτήτες τους έτσι ώστε να προβούν στην αποψίλωση των ξερών χόρτων και στην απομάκρυνση τους, εφαρμόζοντας την Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012 και το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτωση 26 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010)
»

Πηγή: Δήμος Ρόδου

↪ Αναρτήθηκε: 30 Ιουλίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1086 φορές