Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για το θέμα του περιπτέρου της Ψίνθου

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου για το θέμα του περιπτέρου της Ψίνθου
Σε θέση στην πόλη της Ρόδου μεταφέρεται λόγω προβλημάτων χωροθέτησης και ατελέσφορων προσπαθειών μετατόπισης σε άλλες θέσεις, από την πλατεία της Ψίνθου το περίπτερο της Α. - Χ. Κωνσταντάκη, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου.

Πιο συγκεκριμένα, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου στις (13/07/2018), συζητήθηκε το θέμα (εκτός η/δ) της μετατόπισης - αλλαγής θέσης περιπτέρου αρ.πρωτ. 2/43587/2018 :

« Ο Αντιδήμαρχος κ. Γ.Πόκκιας εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/43587/2018 εισήγηση η οποία έχει ως εξής :

ΣΧΕΤ:
α. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας 350/2001 (πρακτικό συνεδρίασης 13/4.9.2001)
β. Η αριθμ. πρωτ. 654/16.10.2001 απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου.
γ. Η υπ ́αριθμ 59/2018 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου (ΑΔΑ:ΨΙ2ΔΩ1Ρ-7ΙΓ)
δ. Η υπ ́αριθμ 75/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ:6ΩΡΩΩ1Ρ-ΥΕΜ)
ε. Η υπ ́αριθμ 638/2018 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου (ΑΔΑ:Ω68ΒΩ1Ρ-5ΤΞ)
στ. Η υπ ́ αριθμ. πρωτ. 2/39785/27.06.2018 αίτηση του Κωνσταντάκη Παύλου του Κωνσταντίνου δικαστικού συμπαραστάτη της Κωνσταντάκη Αναστασίας - Χρυσοβαλάντου του Παύλου σύμφωνα με την αρ. 707/2001 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου.
ζ. Την με ημερ. 06.07.2018 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου
η. Κανονισμός Περιπτέρων Δήμου Ρόδου (απόφαση Δ.Σ. 248/2015) και οι τροποποιήσεις αυτού (αποφάσεις Δ.Σ. 81/2017 & 386/2017).
θ. τις διατάξεις του αρθ. 20 του Ν.Δ. 1044/71 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 9 του ν. 1043/1980.

Με την ανωτέρω σχετική (α) απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου παραχωρήθηκε δικαίωμα λειτουργίας αναπηρικού περιπτέρου στην Αναστασία-Χρυσοβαλάντη Κωνσταντάκη του Παύλου στην πλατεία της Ψίνθου και συγκεκριμένα επί της επαρχιακής οδού ΨίνθουΜαριτσών (απόφαση Δ.Σ. Δήμου Καλλιθέας 13/4.9.2001).

Το ανωτέρω δικαίωμα ουδέποτε ασκήθηκε λόγω προβλημάτων χωροθεσίας της περιοχής. Οι προσπάθειες μετατόπισης της θέσης περιπτέρου σε γειτνιάζουσες θέσεις κατά καιρούς δεν τελεσφόρησαν διότι προέκυπταν συνεχώς αξεπέραστα προβλήματα.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τα ανωτέρω,
2. την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 2/39785/27.06.2018 αίτηση του Κωνσταντάκη Παύλου του Κωνσταντίνου δικαστικού συμπαραστάτη της Κωνσταντάκη Αναστασίας-Χρυσοβαλάντου του Παύλου σύμφωνα με την αρ. 707/2001 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου, περί μετατόπισης-αλλαγής θέσης περιπτέρου,
3. την με ημερ. 06.07.2018 γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Ρόδου,
4. την ενοποίηση των πρώην Δήμων σε ένα ενιαίο Δήμο,
5. τον κανονισμό λειτουργίας περιπτέρων Δήμου Ρόδου(απόφαση Δ.Σ. 248/2015) και τις τροποποιήσεις αυτού (αποφάσεις Δ.Σ. 81/2017 & 386/2017),
6. την υπ΄αριθμ 59/2018 Απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου,
7. την υπ΄αριθμ 75/2018 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
8. την υπ΄αριθμ 638/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου,
9. τις διατάξεις του αρθ. 20 του Ν.Δ. 1044/71, όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 9 του ν. 1043/1980.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την λήψη απόφασης για έγκριση μετατόπισης-αλλαγής της θέσης άσκησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της Αναστασίας-Χρυσοβαλάντη Κωνσταντάκη του Παύλου, από την πλατεία της Ψίνθου (επί της επαρχιακής οδού Ψίνθου-Μαριτσών), λόγω προβλημάτων χωροθέτησης, στην κενωθείσα και πρόσφατα επικαιροποιημένη θέση, με την αρ. 638/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, στην οδό Μιχαήλ Πετρίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
»

Κατόπιν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα όπως :

« 1. Εγκρίνει την εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζήτηση και λήψη απόφασης του θέματος, επειδή συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος χαρακτήρα.

2. Την έγκριση μετατόπισης - αλλαγής της θέσης άσκησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου της Αναστασίας - Χρυσοβαλάντη Κωνσταντάκη του Παύλου, από την πλατεία της Ψίνθου (επί της επαρχιακής οδού Ψίνθου - Μαριτσών), λόγω προβλημάτων χωροθέτησης, στην κενωθείσα και πρόσφατα επικαιροποιημένη θέση, με την αρ. 638/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου, στην οδό Μιχαήλ Πετρίδη της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου.
»

Πηγή: Διαύγεια

↪ Αναρτήθηκε: 18 Ιουλίου 2018 :: Αναγνώστηκε: 1051 φορές