Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Με απευθείας ανάθεση από την ΔΕΥΑΡ η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Ψίνθου»

Με απευθείας ανάθεση από την ΔΕΥΑΡ η εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Δικτύου Ύδρευσης Ψίνθου»
Στις (30/05/2017) το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΡ ενέκρινε την μελέτη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΙΝΘΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 19.990,00€ χωρίς Φ.Π.Α και την απευθείας ανάθεση του ώστε να κατασκευασθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα, λόγω του ότι δεν υπάρχει το δεδομένο χρονικό διάστημα η δυνατότητα εκτέλεσης του έργου από ίδια μέσα (μηχανήματα και προσωπικό) της ΔΕΥΑΡ, καθότι το εργατοτεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΡ, πέραν του ότι υπολείπεται σε αριθμό από αυτόν που προβλέπεται στον ΟΕΥ (Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) της Επιχείρησης, είναι απασχολημένο με την επισκευή των τρεχουσών βλαβών των δικτύων και γεωτρήσεων.

Επίσης τροποποιήθηκε ο Προϋπολογισμός του 2017 στον κωδικό 15.62.91.21 με τίτλο «ΣΥΝΤΗ ΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΨΙΝΘΟΥ» και ενεγράφη εξειδικευμένη πίστωση ύψους 19.990,00€.

H μελέτη αυτή περιλαμβάνει εργασίες για την αποκατάσταση έκτακτων βλαβών που συμβαίνουν στο εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται οι παρακάτω εργασίες: Εντοπισμός βλάβης σε οποιοδήποτε σημείο των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στην Δ.Κ. Ψίνθου, αποκατάσταση των όλων βλαβών στο δίκτυο με οποιαδήποτε αναγκαία μέσα απαιτούνται (σκαπτικά μηχανήματα κ.λ.π.), μεταφορά της περίσσειας των υλικών (μπάζα-προϊόντα εκσκαφών κλπ.) σε κατάλληλο χώρο απόθεσης και την μεταφορά των υλικών επίχωσης, αποκατάσταση χώρου πέριξ του σημείου της βλάβης, από ζημιές που πιθανόν να προκληθούν κατά την διάρκεια των εργασιών επιδιόρθωσης (π.χ. αποκατάσταση οδοστρώματος με οποιοδήποτε υλικό απαιτείται, πεζοδρομίων, κράσπεδων, ρείθρων, φρεατίων, σκυροδεμάτων κ.α).

Στις (13/06/2017) αποφασίστηκε η δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης συνολικού ύψους 24.787,60 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πηγή: Διαύγεια (1),(2)

↪ Αναρτήθηκε: 14 Ιουνίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1271 φορές