Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

ΕΛΤΑ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου στην Ψίνθο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου στην Ψίνθο
Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε δημοσιοποίησαν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την λειτουργία περιφερειακού ταχυδρομικού πρακτορείου Γ1 τάξης στην Ψίνθο, παρακάτω το κείμενο της πρόσκλησης :

« Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. στο πλαίσιο της πελατοκεντρικής τους πολιτικής, επεκτείνοντας το δίκτυό τους µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού για την παροχή και πώληση υπηρεσιών και προϊόντων που να ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών τους, συνεργάζονται µε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011, ιδιώτες επιχειρηµατίες, καταστηµατάρχες, ελεύθερους επαγγελµατίες, µε σκοπό τη λειτουργία Ταχυδροµικού Πρακτορείου στα καταστήµατά τους.

Για την υλοποίηση του στόχου αυτού, ανακοινώνεται το ενδιαφέρον του ΕΛΤΑ για τη λειτουργία Περιφερειακού Ταχυδροµικού Πρακτορείου στην Ψίνθο του ∆ήµου Ρόδου του Νοµού ∆ωδεκανήσου.

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

• Πώληση γραµµατοσήµων.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχυδροµικών αντικειµένων επιστολικού ταχυδροµείου.
• Πώληση προϊόντων ΕΛΤΑ και τρίτων που διατίθενται µέσω του Ταχυδροµικού ∆ικτύου.
• Αποστολή αντικειµένων ειδικής διαχείρισης (συστηµένα, αντικαταβολής, κ.λ.π) και EXPRESS.
• Παραλαβή, ζύγιση και τιµολόγηση ταχ. δεµάτων • Έκδοση ταχυδροµικών επιταγών
• Εξόφληση λογαριασµών Ταχυπληρωµής (∆ΕΗ, ΟΤΕ, ύδρευσης, κινητής τηλεφωνίας, κλπ).
• Επίδοση ταχυδροµικών αντικειµένων στο χώρο του Ταχυδροµικού Πρακτορείου ή µέσω των Γραµµατοθυρίδων του.
• ∆ιανοµή καθηµερινά κατ’ οίκον, των ταχυδροµικών αντικειµένων - πληρωµή ταχ. επιταγών, συντάξεων και επιδοµάτων κλπ.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ∆ΙΑΘΕΤΟΥΝ

• Καλή θέση και προβολή
• ∆ραστηριότητα που προσιδιάζει µε το έργο των Ελληνικών Ταχυδροµείων
• Άνετη πρόσβαση πελατών και οχηµάτων
• Εσωτερικό διακριτό χώρο ελαχίστων διαστάσεων 12 τ.µ., ο οποίος θα οριοθετηθεί και θα διαµορφωθεί κατάλληλα προκειµένου να εκτελείται απρόσκοπτα το ταχυδροµικό έργο.
• Ικανή πρόσοψη για την τοποθέτηση των σηµάνσεων ΕΛΤΑ

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι ενδιαφερόµενοι επιτηδευµατίες- επαγγελµατίες που διατηρούν στις παραπάνω περιοχές καταστήµατα καλής θέσης και προβολής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, το αργότερο µέχρι την 10-02-2017.

Έντυπο της αίτησης καθώς και πληροφορίες, δίνονται από το Κατάστηµα ΕΛΤΑ Καλυθιών Ρόδου τηλ. 22410-85666 όλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 8.00 – 14.00.

Σηµειώνεται ότι :

Ο ΕΛΤΑ δεν δεσµεύεται έναντι των ενδιαφεροµένων που θα καταθέσουν αιτήσεις και διατηρεί την διακριτική ευχέρεια να επιλέξει ως ανάδοχο αυτόν που θα κρίνει ως καταλληλότερο για την λειτουργία του Ταχυδροµικού Πρακτορείου.

Με τον επιλεγέντα ανάδοχο, θα υπογραφεί σχετική σύµβαση συνεργασίας για τρία έτη, µε δυνατότητα παράτασης για δύο έτη ακόµη, µε άσκηση µονοµερούς δικαιώµατος από τον ΕΛΤΑ.
»

* Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.

↪ Αναρτήθηκε: 27 Ιανουαρίου 2017 :: Αναγνώστηκε: 1483 φορές