Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων περιόδου 2016–2017

« Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αµπελώνων περιόδου 2016–2017». Το Πρόγραµµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε την αριθµ. 3714/1410476/04-09-2014 Υπουργική Απόφαση ‘Αναδιάρθρωση και µετατροπή των αµπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα’.

Το πρόγραµµα επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις:

Την εκρίζωση και επαναφύτευση αµπελώνων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινοµηµένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεµάχιο µε την ίδια ή άλλη ποικιλία (Ποσό ενίσχυσης : 1176,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

• Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαµβάνει Υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθµίδων (Ποσό ενίσχυσης 260,00€/στρ.)

• Τον επανεµβολιασµό υφιστάµενων αµπελώνων (Ποσό ενίσχυσης 610,00€/στρ. συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος)

  Τη φύτευση βάσει δικαιωµάτων από το Εθνικό Αποθεµατικό ή δικαιωµάτων αναφύτευσης που αποκτήθηκαν έως 31-12-2015 (Ποσό ενίσχυσης 410,00€/στρ.)

Οι παραπάνω δράσεις µπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιηθούν µεµονωµένες.

Οι ενδιαφερόµενοι παραγωγοί των Περιφερειακών Ενοτήτων ∆ωδεκανήσου, µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου (Ρόδος) και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω, Καλύµνου έως και 15 Μαΐου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στην ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου στη Ρόδο στο τηλέφωνο 2241364919 και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Π.Ε. Κω και Καλύµνου στα τηλέφωνα 22420 57946 και 22413059633 αντίστοιχα.
»

Πηγή: ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου Π.Ν.Α

↪ Αναρτήθηκε: 11 Μαρτίου 2016 :: Αναγνώστηκε: 1516 φορές