Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Χορήγηση αδειών για νέες φυτεύσεις οινοποιήσιμων αμπελώνων

« Από τη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για χορήγηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιµων αµπελώνων.

Οι ενδιαφερόµενοι, µπορούν έως 15 Απριλίου 2016, να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων στον τοµέα Ψηφιακές Υπηρεσίες (http://e-services.minagric.gr).

∆ικαίωµα υποβολής έχουν φυσικά και νοµικά πρόσωπα οι οποίοι διαθέτουν αγροτεµάχιο/α προς φύτευση µε έκταση ίση ή µεγαλύτερη της αιτούµενης προς χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιµα αγροτεµάχια για χορήγηση άδειας είναι αυτά που διαθέτουν δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ή συµβόλαιο/α µίσθωσης για περίοδο µίσθωσης άνω των 8 ετών.

Οι άδειες νέας φύτευσης θα χορηγηθούν βάσει κριτηρίων προτεραιότητας µε τα παρακάτω κριτήρια : α) Νεοεισερχόµενοι σε αµπελουργική εκµετάλλευση β) αµπελώνες που συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος γ) εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς και δ) εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθύνεστε στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου στη Ρόδο (τηλ. 2241364919), στη ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο (τηλ 2281098833) καθώς και στα Τµήµατα Αγροτικής Οικονοµίας των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
»

Πηγή: ∆/νση Αγροτικής Οικονοµίας ∆ωδ/σου Π.Ν.Α

↪ Αναρτήθηκε: 05 Μαρτίου 2016 :: Αναγνώστηκε: 1711 φορές