Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Νέα υπηρεσία ψηφιακής απογραφής ζωικού κεφαλαίου online

Νέα online υπηρεσία ψηφιακής απογραφής ζωικού κεφαλαίου από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας !
Η διενέργεια της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου κάθε εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στην οικεία κτηνιατρική αρχή, αποτελεί υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εµπλεκόµενων, από τη φετινή χρονιά (2015) η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων είναι δυνατό να γίνει πέραν του κλασσικού τρόπου της προσελεύσεως του κάθε κατόχου στην κτηνιατρική αρχή και μέσω διαδικτύου με τη χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας που έχει τεθεί σε λειτουργία, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου στις υπηρεσίες !

Η εγγραφή και η πρόσβαση του κάθε ενδιαφερόµενου στην νέα ψηφιακή υπηρεσία κοινοποίησης της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων, γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://e-services.minagric.gr του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ακολουθώντας κατά βήµα τις λεπτοµερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτηµένες εκεί.

Ο κάθε ενδιαφερόµενος θα πρέπει, επίσης, να γνωρίζει ότι:

(α) κατά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων µέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο µητρώο της εκµετάλλευσής του.

(β) το µέρος Β' του µητρώου της εκµετάλλευσης θα πρέπει να ενηµερωθεί µε τα απογραφικά στοιχεία, ανάλογα (η ψηφιακή υποβολή απογραφής του ζωικού κεφαλαίου δεν υποκαθιστά την υποχρέωση του κατόχου για την αντίστοιχη ενηµέρωση του µητρώου της εκµετάλλευσής του)

(γ) ο κάθε χρήστης/κάτοχος αιγοπροβάτων έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων µόνο µία φορά κατά την απογραφική περίοδο (σε περίπτωση που η υποβληθείσα απογραφή χρήζει τροποποίησης λόγω λανθασµένων στοιχείων, ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να απευθύνεται άµεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κάτοικοι του νοµού ∆ωδεκανήσου µπορούν να απευθύνονται στις αρµόδιες Αρχές: ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής ∆ωδεκανήσου: Τηλ. 2241364880886.

H υποχρέωση της ετήσιας απογραφής του ζωικού κεφαλαίου, αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκµετάλλευσής τους, συµπεριλαµβανοµένων κι αυτών που µπορεί συγκυριακά ή µη να µην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής,ωστόσο δεν έχουν διακόψει, µε αίτησή τους,τη λειτουργία της εκµετάλλευσής τους.

Η απογραφή διενεργείται το διάστηµα των µηνών Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρµόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη διενέργειά της, που πάντως δεν ξεπερνά τη 15η ∆εκεµβρίου.

Πηγή: Δελτίο Τύπου Απογραφή Αιγοπροβάτων 2015 - Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου

↪ Αναρτήθηκε: 09 Νοεμβρίου 2015 :: Αναγνώστηκε: 1276 φορές