Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Οδηγίες για την άσκηση της θήρας στα Δωδεκάνησα

Οδηγίες για την άσκηση της θήρας στα Δωδεκάνησα από την Δ/νση Δασών Δωδ/σου
Από την 15η Σεπτεμβρίου 2014 άρχισε επίσημα και ήδη ασκείται στη Ρόδο όπως και σε όλες τις περιοχές της χώρας η κυνηγετική δραστηριότητα. Η Διεύθυνση Δασών Δωδεκανήσου εξέδωσε το Δελτίο Τύπου που ακολουθεί με βασικές οδηγίες για την άσκηση του κυνηγιού στα Δωδεκάνησα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Από την 15η Σεπτεμβρίου 2014 άρχισε επίσημα και ήδη ασκείται σε όλες τις περιοχές της χώρας η κυνηγετική δραστηριότητα. Επειδή διαπιστώνεται απροθυμία συμμόρφωσης πολλών κυνηγών στις νέες διατάξεις και τις αλλαγές της νομοθεσίας για τους κυνηγετικούς σκύλους, η Δ/νση Δασών Δωδ/σου υπενθυμίζει για άλλη μία φορά την υποχρέωση σήμανσης και τήρησης του προγράμματος εμβολιασμών των κυνηγετικών σκυλιών.

Οι υποχρεώσεις αυτές αφορούν βεβαίως όλους τους ιδιοκτήτες σκυλιών και όχι μόνον τους κυνηγούς και προέκυψαν, οι μεν διατάξεις περί ηλεκτρονικής σήμανσης από την υποχρέωση ενσωμάτωσης της ενωσιακής νομοθεσίας στο εθνικό μας δίκαιο και αποσκοπούν στην προστασία των ζώων συντροφιάς από κλοπές και παράνομη διακίνησή τους, οι δε διατάξεις περί εμβολιασμού από την ανάγκη λήψης μέτρων για τον περιορισμό και την καταπολέμηση της ασθένειας της λύσσας, που επανεμφανίστηκε στη χώρα μας μετά από δεκαετίες πλήρους εξαφάνισής της, απειλώντας όχι μόνον τη ζωή των ζώων αλλά και την ανθρώπινη υγεία.

Επειδή μας ζητήθηκε από πολλούς κυνηγούς ο συνοπτικός οδηγός που είχαμε αποστείλει πρόσφατα στον τοπικό τύπο, που συγκέντρωνε τις διατάξεις του Ν. 4039/2012 για τους κυνηγετικούς σκύλους, ξαναδημοσιεύουμε σήμερα την σύνοψη των παραβάσεων με τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις.

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4039/2012 όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, κατά τη διάρκεια του κυνηγιού ή την οποιαδήποτε μετακίνησή του μαζί µε το σκύλο του, για το σκοπό αυτό, έχει την υποχρέωση να φέρει μαζί του ενημερωμένο το βιβλιάριο υγείας. Όταν ο σκύλος, που χρησιμοποιείται στο κυνήγι, δεν έχει σημανθεί και δεν έχει εγγραφεί χειρόγραφα ή µε την ετικέτα ταυτοποίησης, ο αριθµός της σήµανσης στο βιβλιάριο υγείας, αφαιρείται η άδεια κυνηγιού και επιβάλλονται ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Α. Διοικητικές κυρώσεις Ν. 4039/2012 όπως ισχύει

α) Μη κατοχή ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου επισύρει πρόστιμο 300 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 4).

β) Απουσία εν ισχύι εμβολιασμού λύσσας (ισχύς εμβολίων 1 έτος) και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας που προβλέπεται επισύρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 1α) Η χορήγηση μεταλλικής κονκάρδας ένδειξης αντιλυσσικού εμβολιασμού είναι υποχρέωση του κτηνιάτρου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1α του ν. 4039/2012 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4235/2014.

γ) Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ (άρθρο 5 παρ. 1η).

δ) Αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή κτηνίατρο επισύρει διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου (άρθρο 5 παρ. 8β).

ε) Η καθοιονδήποτε τρόπο άρνηση ή παρακώλυση του ελέγχου που πραγματοποιούν τα αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων κατά την άσκηση των καθηκόντων ελέγχου καθώς και η μη παροχή ή η παροχή ψευδών, ελλιπών ή/και ανακριβών πληροφοριών και στοιχείων επισύρει διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ (άρθρο 21 περ. 41).

Αρμόδια όργανα βεβαίωσης των παραβάσεων του παρόντος νόμου είναι τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 1 και συγκεκριμένα οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας, των Τελωνείων, των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και οι ιδιωτικοί φύλακες θήρας των κυνηγετικών οργανώσεων.

Από τους παραβάτες των διατάξεων περί ηλεκτρονικής σήμανσης των ζώων προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας θήρας (άρθρο 5 παρ. 5).

Β. Ποινικές κυρώσεις (άρθρο 20 Ν. 4039/2012 όπως ισχύει)

α) Η έλλειψη ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ. (άρθρο 5 παρ. 1γ).

β) Ο βασανισμός, η κακοποίηση, η κακή και βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, όπως ιδίως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή από 5.000 έως 15.000 ευρώ (άρθρο 16α).

Στις παραπάνω περιπτώσεις α) και β, σε περίπτωση υποτροπής, οι χρηματικές ποινές, που προβλέπονται διπλασιάζονται.

γ) Οι παραβάτες της διάταξης της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 5, δηλ. η αφαίρεση του μέσου ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς (με σκοπό να αποτραπούν φαινόμενα εγκατάλειψης ζώου) ή από άλλο πρόσωπο ή από κτηνίατρο (με σκοπό την αποτροπή παράνομου σκοπού). καθώς και η κλοπή οποιουδήποτε ζώου συντροφιάς τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών και χρηματική ποινή μέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, ενώ η κλοπή κυνηγετικού σκύλου ή σκύλου βοήθειας τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα έτος και χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ.

Η Δ/νση Δασών Δωδ/σου, υπηρεσία αρμόδια για τον έλεγχο των κανόνων ορθής άσκησης της κυνηγετικής δραστηριότητας, καλεί όλους τους κυνηγούς να δραστηριοποιούνται με ευθύνη και με σεβασμό στους ισχύοντες κανονισμούς. Για την γενικότερη ασφάλεια, και για να αποφευχθούν ποινικές κυρώσεις, με την ευκαιρία αυτή υπενθυμίζουμε:

1. Βεβαιωθείτε για τα σωστά όρια των καταφυγίων άγριας ζωής και των περιοχών όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένου χρόνου, και τηρείτε τις αποστάσεις από οικισμούς και μεμονωμένα σπίτια. Σε περίπτωση ακόμα και ελάχιστης αμφιβολίας για τα όρια και τις αποστάσεις, αποφύγετε κάθε πυροβολισμό.
2. Να εκγυμνάζετε τους σκύλους μόνον μέσα στις θεσμοθετημένες για το σκοπό αυτό ζώνες εκγύμνασης.
3. Να ελέγχετε εξονυχιστικά την κατάσταση των όπλων, των πυρομαχικών και της ατομικής σας εξάρτησης και να υπακούετε πάντα στις διατάξεις και στους κανονισμούς τους σχετικούς με τη χρήση και τη μεταφορά του κυνηγετικού εξοπλισμού.
4. Να είστε εφοδιασμένοι με τα επίσημα έγγραφα, απαραίτητα για την άσκηση του κυνηγιού (θεωρημένο βιβλιάριο θήρας, βιβλιάριο υγείας σκύλου, δελτίο κατοχής κυν. όπλου). Η απόδειξη πληρωμής στον κυνηγετικό σύλλογο σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το ατομικό βιβλιάριο θήρας.
5. Να γνωρίζετε επακριβώς τα επιτρεπόμενα είδη θηραμάτων, την περίοδο θήρας τους και τον επιτρεπόμενο αριθμό κάρπωσης ανά άτομο και έξοδο. Δεν πρέπει να πυροβολείτε το θήραμα που δεν αναγνωρίζετε, ή που δεν βλέπετε με ευκρίνεια.
6. Να σέβεστε το περιβάλλον και μην εγκαταλείπετε σκουπίδια κάθε είδους και κυρίως τους άδειους κάλυκες. Να λαμβάνετε όλα τα μέτρα πρόληψης για την αποφυγή εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
7. Να θυμάστε ότι τα κυνηγετικά σκυλιά πρέπει να μεταφέρονται και να μεταχειρίζονται, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις φυσιολογικές ανάγκες των ζώων.
8. Σας συνιστούμε τέλος, το μέγιστο σεβασμό για τις αγροτικές καλλιέργειες και την άσκηση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας.

Πηγή: Δ/νση Δασών Δωδ/σου

↪ Αναρτήθηκε: 03 Οκτωβρίου 2014 :: Αναγνώστηκε: 1422 φορές