Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Ορίστηκαν πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου»

Ορίστηκαν πρόεδρος, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου»
Την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ρόδου.

Ο Πρόεδρος, κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης ενημερώνοντας ταυτόχρονα τα μέλη της Επιτροπής για την ύπαρξη τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεμάτων όπου σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο στον νόμο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, δύναται με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών της, να συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, μεταξύ των θεμάτων αυτών ήταν και η Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» προϋπολογισμού 327.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ .

Κατόπιν η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, την έγκριση της ένταξης των παρακάτω τεσσάρων (4) κατεπειγόντων θεμάτων στην 30η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης τα οποία θα συζητηθούν μετά από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων που είναι εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και θα ληφθούν για αυτά σχετικές αποφάσεις, ως εξής:

1. Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση οριστικού αποτελέσματος δημόσιου συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της «Προμήθειας ζωοτροφών του Δήμου Ρόδου, έτους 2019»,

2. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων Β΄ Δημοτικού , Γυμνασίου – Λυκείου και Επαλ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου», προϋπολογισμού 1.250.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ,

3. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου» προϋπολογισμού 327.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ,

4. Καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων κτιρίων Β΄ Δημοτικού, Γυμνασίου – Λυκείου και Επαλ Αρχαγγέλου Δήμου Ρόδου».

Σχετικά με το 3ο θέμα εκτός ημερησίας διάταξης: Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και έγκριση αποτελεσμάτων κλήρωσης για το έργο: «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», προϋπολογισμού 327.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα και ορίσε τον πρόεδρο, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάδειξη ρεματιάς Ψίνθου Ρόδου», προϋπολογισμού 327.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι, σε απουσία του προέδρου θα τον αναπληρώνει ο πρώτος κατά σειρά κληρωθέντας Π.Ε. τακτικό ή αναπληρωματικό μέλος.

Είχε προηγηθεί στις (05/08/2019) ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω του ΜΗΜΕΔ (http://mimed.ggde.gr) για την ανάδειξη των μελών.

Μπορείτε να δείτε τα ονόματα στο σχετικό, απόσπασμα πρακτικού αναρτημένο στο διαύγεια

Πηγή: Διαύγεια (Α.Π Α.Α 305 / 2019, Α.Π Α.Α 310 / 2019)

↪ Αναρτήθηκε: 07 Αυγούστου 2019 :: Αναγνώστηκε: 1203 φορές