Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα του psinthos.net

Βουλευτικές Εκλογές 2019 - Πώς ψηφίζουμε, χρήσιμες πληροφορίες

Βουλευτικές Εκλογές 2019 - Πώς ψηφίζουμε, χρήσιμες πληροφορίες
Ποιοι έχουν δικαίωμα ψήφου

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι Έλληνες πολίτες που:

• Έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους (η 1η Ιανουαρίου θεωρείται ως ημερομηνία γέννησης όλων όσων γεννήθηκαν μέσα στο χρόνο).

• Είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο δήμου της χώρας. Δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

Ποιοι στερούνται του δικαιώματος ψήφου

• Όσοι διατελούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σε πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση.

• Όσοι το στερήθηκαν λόγω αμετάκλητης ποινικής καταδίκης, σε κάποιο από τα εγκλήματα που ορίζονται από τον ποινικό και στρατιωτικό ποινικό κώδικα, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή η στέρηση.

Πώς ψηφίζουμε

Οι εκλογείς προσέρχονται στο κατάστημα της ψηφοφορίας και παρουσιάζονται στην εφορευτική επιτροπή, η οποία αναγνωρίζει την ταυτότητά τους και επαληθεύει την εγγραφή τους στον εκλογικό κατάλογο. Οι εκλογείς μπαίνουν στο κατάστημα της ψηφοφορίας ένας - ένας ή σε μικρές ολιγάριθμες ομάδες, με τη σειρά της προσέλευσής τους και όπως ειδικότερα καθορίζει κάθε εφορευτική επιτροπή. Η αναγνώριση των εκλογέων για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος γίνεται με βάση την αστυνομική τους ταυτότητα ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριό τους ή την άδειας οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Σημειώνεται ότι, τυχόν «κομμένα» δελτία αστυνομικής ταυτότητας είναι αποδεκτά.

Σε κάθε εκλογέα η εφορευτική επιτροπή δίνει ένα φάκελο με ειδικό γνώρισμα μονογραφημένο από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής και σφραγισμένο με τη σφραγίδα της επιτροπής, καθώς και πλήρη σειρά έντυπων ψηφοδελτίων όλων των συνδυασμών και υποψηφίων.

Εκλογείς, που από σωματική αδυναμία δεν μπορούν να κάνουν τα πιο πάνω, έχουν το δικαίωμα για το σκοπό αυτό να απευθυνθούν στον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ή σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να τους βοηθήσουν.

Απαγορεύεται στον εκλογέα να ρίξει το ψηφοδέλτιό του στην κάλπη :

α) αν αυτό δεν είναι μέσα στο φάκελο με το ειδικό γνώρισμα ή αν δεν έχει κλειστεί ο φάκελος και β) αν ο εκλογέας δεν αποσύρθηκε πρώτα στον ξεχωριστό χώρο (παραβάν).

Στον εκλογέα που ψήφισε χορηγείται, εφόσον ζητηθεί, σχετική βεβαίωση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της.

Πόσους σταυρός βάζουμε στο ψηφοδέλτιο (Δωδεκάνησα, Ψίνθος)

Ο αριθμός των σταυρών προτίμησης που μπορεί να βάλει ο ψηφοφόρος σε ένα ψηφοδέλτιο των Βουλευτικών Εκλογές 2019 εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών της κάθε εκλογικής περιφέρειας. Στην εκλογική περιφέρεια Δωδεκανήσου έχουμε (Αριθμός εδρών: 5, Προσαύξηση: 2, Σύνολο Υποψηφίων: 7).

Ο εκλογέας μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του υπέρ υποψηφίων του συνδυασμού, σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο σταυρό προτίμησης παραπλεύρως του ονόματός τους ως ακολούθως :

α) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από ένας ως και τρεις βουλευτές, έναν σταυρό.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από τέσσερις ως και επτά βουλευτές, μέχρι δύο σταυρούς.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται από οκτώ ως και δώδεκα βουλευτές, μέχρι τρεις σταυρούς, και
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες, όπου εκλέγονται περισσότεροι από δεκατρείς βουλευτές, μέχρι τέσσερις σταυρούς.

Στα Δωδεκάνησα, οι πολίτες που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα μπορούν να βάλουν μέχρι 2 σταυρούς προτίμησης αριστερά ή δεξιά του ονόματος του υποψηφίου της επιλογής τους στο ψηφοδέλτιο της αρεσκείας τους. Το ίδιο ισχύει και για όσους ψηφίσουν στην Ψίνθο.

Προσοχή

Ψηφίζουμε αποκλειστικά με σταυρό + στην αριστερή ή τη δεξιά πλευρά του ψηφοδελτίου. Εάν βάλουμε σταυρό και αριστερά και δεξιά, το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο !

Εγκυρότητα – Ακυρότητα ψηφοδελτίων

Ακυρότητα των ψηφοδελτίων υπάρχει :

Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο, έστω και µερικά (άρθρο 70 παρ.3 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση αλλοίωσης του περιεχοµένου του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.1 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που σηµειωθούν λέξεις, φράσεις, υπογραµµίσεις, στίγµατα ή άλλα σηµεία σε οποιαδήποτε πλευρά του ψηφοδελτίου (άρθρο 73 παρ.2 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση λευκού ψηφοδελτίου µε διαγραφές, εγγραφές ή διορθώσεις, που καθιστούν αµφίβολο το περιεχόµενό του (άρθρο 74 παρ.6 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που λευκό ψηφοδέλτιο δεν έχει την σφραγίδα της εφορευτικής επιτροπής, την ηµεροµηνία της εκλογής και τη µονογραφή του οικείου δικαστικού αντιπροσώπου (άρθρο 74 παρ.7 του π.δ. 26/2012).

Σε περίπτωση που ο φάκελος φέρει σηµειωµένα στίγµατα, σηµεία ή λέξεις, τα οποία θα κριθούν σαν διακριτικά γνωρίσµατα, που ολοφάνερα παραβιάζουν το απόρρητο της ψηφοφορίας και, συνεπώς επάγονται την ακυρότητα του ψηφοδελτίου που περιέχει ο φάκελος (άρθρο 75 παρ.4 του π.δ .26/2012).

Εκτός από την ακυρότητα των ανωτέρω άρθρων το ψηφοδέλτιο είναι άκυρο και στις ακόλουθες περιπτώσεις που ορίζονται περιοριστικά, δηλαδή εάν: α) εκτυπώθηκε σε χαρτί που ολοφάνερα διαφέρει στο χρώµα απ' αυτό που χορηγήθηκε από το ∆ηµόσιο ή µε τυπογραφικά στοιχεία πρόδηλα διαφορετικά στο χρώµα απ' αυτά που γενικά χρησιµοποιήθηκαν β) έχει σχήµα ή διαστάσεις που διαφέρουν φανερά από τα οριζόµενα στην παρ.2 του άρθρου 70 γ) δεν είναι ακριβώς σύµφωνο µε τους όρους των παραγράφων 2-6 του άρθρου 72 δ) βρεθεί στον ίδιο φάκελο µαζί µε ένα ή περισσότερα άλλα έγκυρα ή άκυρα ψηφοδέλτια του ίδιου ή άλλου συνδυασµού ε) χρησιµοποιηθεί σε εκλογικό τµήµα άλλης εκλογικής περιφέρειας και όχι αυτής που αναγράφεται πάνω σε αυτό, και στ) βρεθεί σε φάκελο που δεν πληροί τους όρους των διατάξεων των παρ.1 έως 3 του άρθρου 75 (άρθρο 76 του π.δ. 26/2012).

Επιπλέον, κρίνεται χρήσιµο να διευκρινιστεί ότι, δεν αποτελούν, κατά κανόνα, λόγο ακύρωσης από τις εφορευτικές επιτροπές, ήσσονος σηµασίας διαφορές των ψηφοδελτίων, οι οποίες ενδέχεται να οφείλονται σε :

• συνήθεις τυπογραφικές αβλεψίες
• ασήµαντες αποκλίσεις από τις οριζόµενες διαστάσεις (στις οποίες η σχετική απόφαση αναφέρεται µε τη λέξη «περίπου»), αναπόφευκτες άλλωστε κατά την κοπή των φύλλων του χαρτιού
• απλές παραλλαγές της απόχρωσης ή της ποιότητας του χαρτιού
• ατέλειες στην κοπή των πλευρών και
• στίγµατα ή ξέσµατα, που επέφερε η εκτύπωση του µεγάλου όγκου των ψηφοδελτίων

Μάθε που ψηφίζεις

Οι ψηφοφόροι μπορούν να μάθουν πού ψηφίζουν μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Μάθε πού Ψηφίζεις» στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr . Εναλλακτικά μπορούν να καλέσουν στον αριθμό 213 136 1500 από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα. Όσοι δεν βρίσκουν το όνομά τους, μπορούν να απευθυνθούν μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας στα δημοτολόγια του δήμου που είναι εγγεγραμμένοι.

* Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε αναλυτικά : ΥΠΕΣ - Ενδιαφέρουν τον Πολίτη, ΥΠΕΣ - Πληροφορίες και οδηγίες για τη διενέργεια των γενικών βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

↪ Αναρτήθηκε: 07 Ιουλίου 2019 :: Αναγνώστηκε: 930 φορές